Etologen

Så här kan vi hjälpa vilda djur

Alla kan göra något. Du kan gynna biologisk mångfald genom att:

I trädgården

 • Se till att det finns något som blommar hela sommarhalvåret ända in på hösten. Tidigt blommande växter är sälg, vide, hassel, pil, vintergäck, snödroppar, krokus och pärlhyacint.
 • Bärbuskar och kryddväxter är något som både du och pollinatörerna gillar.
 • Låt bli att klippa gräset fram till början av juli. Blommande ängar gynnar insekter, svampar, mossor och fåglar.
 • Skaffa en damm. Det gynnar groddjur, trollsländor och fåglar.
 • Sätt ut en stor skål med rent vatten varje dag till fåglarna.
 • Gör en sandhög på något ställe. Där kan insekter övervintra och lägga ägg.
 • Skaffa ett insektshotell och odla kryddväxter åt pollinerande insekter.
 • Sätt upp fågel- och fladdermusholkar.
 • Låt död ved, ris och kvistar ligga. De blir hem åt många insektsarter.
 • Avsätt ett hörn i trädgården till en rishög för igelkottar.
 • Lägg gräsklipp och löv på kompost. Förutom bra jord ger det livsmiljö åt nedbrytare.
 • Använd inga gifter. Ta istället reda på miljövänliga alternativ.
 • Om du har robotgräsklippare, låt den bara gå på dagen och helst under uppsikt för att undvika att små djur såsom igelkottar blir skadade.
 • Om du använder trimmer; var noga med att kontrollera att ingen ligger och vilar i gräset innan du använder trimmern.
 • Släck utebelysningen om du inte är där. Fåglar och fladdermöss störs av ljusföroreningar.

På balkongen

 • Odla kryddor och blommor.
 • Ställ ut ett fat med vatten åt fåglar och insekter. Lägg i små stenar som insekterna kan klättra upp på.
 • Släck utebelysningen om du inte är där. Fåglar och fladdermöss störs av ljusföroreningar.

Om du har mark

 • Använd inga gifter. Ta reda på miljövänliga metoder.
 • Gå över till naturvänlig avverkning (exempelvis plockhuggning) istället för kalhuggning.
 • Undvik monokulturer. Naturen föredrar och stödjer mångfald. Naturområden med ett flertal arter har större resiliens mot sjukdomar, parasiter, väderfenomen och klimateffekter.
 • Upphör med eller begränsa jakt.
 • Låt tamdjuren vara utomhus och beta så mycket som möjligt.
 • Låt död ved ligga kvar.
 • Plantera fruktträd, nöt-träd och lövträd.
 • Sätt upp holkar till fladdermöss, ugglor och fåglar.
 • Använd inte taggtråd.
 • Återställ våtmarker.

I trafiken

 • Undvik att köra bil i skymning, på natten och i gryning. Det är då flest djur blir påkörda.

Staten

 • Skydda vilda djur genom lag. Idag finns de vilda djuren främst i jaktlagen med dess förordningar, och där ses de som en resurs för jakt. I alla våra nordiska grannländer är vilda djur inkluderade i djurskyddslagen/välfärdslagen men inte i Sverige.
 • Bygg ekobroar och tunnlar samt sätt upp stängsel längst större vägar och olycksdrabbade vägar. Det minskar drastiskt viltolyckorna (80 procent) och kostnaden för samhället – investeringen betalar sig på ett par år.
 • Inrätta ett sövnings- och förflyttningsteam som ett bättre alternativ än att döda djuren.
 • Inför jaktstopp på rödlistade (utrotningshotade) djur.
 • Ta fram bevarandeplaner för samtliga rödlistade djur.
 • Utbilda allmänheten och media om vilda djur i allmänhet och rovdjur i synnerhet. Informera om hur man kan samexistera med vilda djur.
 • Finansiera viltrehabilitering. Landets djur bör inte vara enbart en ideell angelägenhet.
 • Inrätta ett centralt statligt räddningsnummer dit allmänheten kan ringa för att få råd om akut hjälp till vilda djur som är skadade eller sjuka.
 • Tillåt fler arter att få rehabiliteras. Nu ges främst (nästan uteslutande) tillstånd till igelkott, fåglar, ekorre och hare.
 • Kräv att trimmers, robotgräsklippare och skördetröskor utrustas med avkänningsmekanism för att undvika skada och döda små vilda djur. Flera tusen hjort- och rådjurskid dödas varje år vid tröskning.
 • Skapa naturkorridorer så att stora djur kan förflytta sig på stora avstånd.
 • Förbjud avverkning av naturskog med hög biologisk mångfald.
 • Skapa människofria områden som ger djur och natur en möjlighet att återhämta sig på egna villkor.
 • Höj bidraget till rovdjurssäkra fårstängsel. Det blir billigare än att betala ut ersättning för rovdjurstagna får.

Viltrehabilitering

På havet/sjön

 • Låt bli att använda motor på båten. Det skapar buller och föroreningar som vattenlevande djur inte kan undvika. Ro, paddla eller segla istället.

I naturen

 • Håll dig helst till stigar och vägar, då stör du minst i djurens hem.
 • Gå försiktigt i högt gräs på våren då kid och harungar ligger och trycker i väntan på sin mamma.
 • Håll hunden kopplad.
 • Skräpa inte ner.

Fönster

 • Sätt upp dekaler på fönsterna för att fåglar inte ska flyga in i dem.